میزان رضایت از پاسخگویی کارکنان جهت ارائه راهنمایی و حمایت از مشتریان ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  تمایل شما به خرید مجدد و یا توصیه خرید به دیگران ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  میزان انعطاف پذیری سازمان در برابر نیازها و خواسته های مشتریان ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  چنانچه شکایتی داشته اید میزان رضایت از رسیدگی به شکایات ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  اطمینان در خصوص انجام تعهدات شرکت نسبت به مشتریان ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  میزان رضایت از مدت زمان ارائه خدمات به مشتریان ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  بکارگیری ابزار تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی (بروشور - نمایشگاه و..)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  شفافیت در ارائه مستندات در خصوص شرح خدمات ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  نوآوری و تنوع در روش های ارائه خدمات گارانتی دیجیتال ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  میزان رضایت از تحویل کالا در زمان مورد تعهد ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  سهولت دسترسی به گارانتی دیجیتال از طریق کانال های ارتباطی (مراجعه حضوری یا تلفن گویا و ...)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  رعایت ادب و احترام و نحوه برخورد کارکنان با مشتریان ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  میزان دانش و مهارت کارکنان جهت ارائه خدمات مناسب تر ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای:
  میزان تحصیلات ؟
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  • رای: (0%)
  جمع رای:
  اولین رای:
  آخرین رای: